لغو سه تصعید دیگر فرودگاه اهواز به برهان نبود مسافر

محمد رضایی در صحبت با ایسنا، اشعار کرد: تصعید شماره ۰۲۱ هواپیمایی کاسپین تو زمانه ۷:۳۰ دقیقه، هواپیمایی افتابی با شماره ۶۲۴۶ در ساعت ۱۱ به آماج تهران باطل سازی شدند.

وی افزود: همچنین پرواز عده ۵۶۷۰ هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰ به تیر فرودگاه مشهد همچنین بوسیله برهان نبودن مسافر باطل شد.

مدیرکل فرودگاه های خوزستان خاطرنشان کرد: مسافران پیش از راهی شدن به فرودگاه با اطلاعات پرواز به شماره تلفن ۱۹۹ مناسبت بگیرند و از هرگونه تغییر شایسته کردن پروازها اطلاع پیدا کنند.