نمایش توییت های ترامپ با برچسب اعلام خطر

به گزارش ایندیپندنت، به این تزیین از این پس توییت هایی که طبق تشخیصتوییتر به منافع عموم صدمه بزنند و قوانین اینشبکه رمزی را زیرپا بگذارند، با برچسب هشدار مشخص می شوند اما حذف نخواهند شد.

توییتر اعلام کرده که این روش را برای طولانی دولتمردان، نامزدهای انتخاباتی و شخصیت های مشهور که بیش از ۱۰۰هزار دنبال کننده داشته باشند، اعمال می کند. به جز ظاهر شدن این پیام ها با برچسب هشدار، امکان ترویج (ری توییت) آنها نیز بود نخواهد داشت.

این قانون جدید می گوید، تهدید به خشونت علیه یک شخص خواه قسمت قسمت کردن و شریک شدن داخل آزار و اذیت هدفمند افراد خواه التماس از دیگران برای این کار یا نیایش و آرزو بخاطر آسیب دیدن دیگران ممنوع است. مطرح کردن سخنان نفرت انگیز علیه اقلیت های دینی یا نژادی نیز غیرمجاز خواهد بود.