اعلام ارج قطعی ترن مسافری تهران-وان

به گزارش ایسنا، قطار بین المللی مسافری تهران-وان از سوم تیرماه سال سیال طرز اندازی شد؛ اقدامی که در راستای توسعه همکاری های کشورهای منطقه و گسترش صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با شریک شدن نحو آهن های ایران و ترکیه مدنظر قرار پژمان است.

محمد رجبی – مدیرعامل انبازی محموله و نقل ریلی رجا تو گفت وگو با ایسنا، در خصوص قیمت بلیت قطارهای مسافری تهران-وان اخبار کرد: فعلاً با احتساب تخفیفات قابل پروا نسبت بوسیله ارزش واقعی آن در جدول اجاره های مشترک اسلوب آهن های خاورمیانه، در خوش نویسی رفت خواه مراجعت (بلیت عموم) به نمونه ۲۲۵ هزاره تومان بخاطر بزرگسالان و ۱۳۰ هزار تومان برای خردسالان باشد که تا خبر ثانوی دنباله خواهد یافت اما باید خاطرنشان کرد که بها بلیت در این دست خط بخاطر بزرگسالان معادل ۳۷۵ هزارتومان و بخاطر خردسالان معادل ۱۹۵ هزار تومان لحاظ شده است.

جزئیات کشش مسیر

در حال حاضر ترن تهران-تبریز-وان از تهران حرکت کرده و شامگاه همان روز به ولایت تبریز می رسد و قطار یاد شده از ایستگاه تبریز نیز مسافرگیری و به سمت ایستگاه مرزی رازی حرکت می کند.

مسافران در ایستگاه رازی از ترن پیاده شده و عادات گمرک و ویزا (خروج از ایران) را ارتکاب می دهند، پس ازآن قطار بوسیله سمت ایستگاه مرزی کاپیکوی در راه آهن ترکیه لول کرده و در این جایگاه نیز مسافران از قطار پیاده شده و تشریفات گمرک و گذرنامه (ورود به ملک ترکیه) را انجام خواهند رحم و به خشکی امدن اساس تواقفات مرزی و سنت اعلام شده تو هر ایستگاه، حدود دو شایسته کردن این مراحل کشش می کشد.

ترن پس از لول از ایستگاه کاپیکوی حدوداً بامداد روز پس ازآن بوسیله ثانیه ترکیه دانا ایستگاه آماج یعنی وان می شود که داخل مجموع مدت زمان انجام این سیر درون مسیر رفت یا مراجعت حدوداً ۲۴ ساعت است.