متقاعد کردن دیگران با ۶ روشی که صحبت هایتان را باورپذیر می کند

انواع گوناگونی از مطالب پشتیبان وجود دارد که فدایی از آنها برای بحث های منطقی مناسب ترند و فداکار دیگر مفت بحث های احساسی هستند. شماری مطالب پشتیبان هستند که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند. اما هر مطلبِ پشتیبانی بخاطر همه ی موقعیت ها سودمند خواه مؤثر نیست؛ بلکه هریک موقعیت مناسب خود را دارند.

شواهد علمی

شواهد علمی، شواهدی هستند که برای پشتیبانی یا تقابل با نظریه یا فرضیه ای علمی به کار می روند. انتظار می رود که چنین شواهدی تجربی باشند و با روش شناسی های علمی هماهنگی داشته باشند. استانداردها برای شواهد علمی بر بنیاد زمینه ی موردنظر فرق دارند؛ ولی خال ی قوتِ شواهد علمی معمولا پیاده شدن بنیاد نتایج تحلیل آماری و نقاط قوت کنترل های علمی است. بوسیله لباس گسترده، مدرک علمی می تواند هر آماری یا حقیقتی باشد که از سر گونه های علمیِ معتمد ثابت شده است. آمار و ارقام برای مذاکره های قانون دان ضروری هستند. تجربه ی شخصی

امتحان ی شخصی، بازگویی رویدادی است که واقعا برای سخنران رخ داده است. امتحان ی شخصی برای مناظره های احساسی سودمند است؛ اما غالبا به کارِ مباحثه های علمی خیس نمی آید. شواهد حکایتی

شواهد حکایتی، شواهدی از حکایات (داستان ها) هستند. چون نمونه کوچک است، حدس بیشتری وجود دارد که این سند بوسیله برهان تفویض گزینشی خواه از پشت معیار های غیرقابل شمول از موارد نوعی، نامعتبر باشد. سند حکایتی پشتیبانیِ نامطمئن برای یک ادعاست؛ و فقط بوسیله جای مدرکی محکم تر پذیرفته می شود. با این حال، به اختصاص برای مذاکره های احساسی مفید است. شهود

شهود، توانایی کسب دانش عاری مداخله یا به کارگیری منطق است. دریافت باورهایی برای ما فراهم می یواش که نمی توانیم داوری پایگاه کنیم. به همین دلیل، گرفتن در مجموع، پشتیبان چندان محکمی نیست. گواه

گواه، زمانی است که کسی از ضابطه ایده، ثمر یا فردی دیگر سخن می گوید. بخاطر نمونه، برای تبلیغات کاهش حد اغلب از تماشاگر بهره می گیرند. قدرت این پشتیبان، در نمونه متقاعدکنندگیِ انفراد است که گواه می دهد. بهره گیری از مطالب پشتیبان

مطالب پشتیبان، مباحثه ها را استحکام می کنند و می توانند آنها را بخاطر مخاطبان متقاعدکننده تر سازند.

مطالب پشتیبان برای تحول یک دیدگاه به بحثی متقاعدکننده الزامی هستند. اینکه بتوانید چیزی بگویید و دیگران آن را فورا به عنوان نسب بپذیرند، مزیتی است که سخنرانان اندکی در موقعیت هایی محدود از آن بهره مند هستند. داخل اغلب موارد، مخاطبان صرفا نمی خواهند پذیرای دیدگاهی باشند که می خواهید عقیده کنند؛ بلکه در پی درکِ چرایی پذیرش آن هستند.

مطالب پشتیبان انواع واریته دارند؛ از شواهد علمی تا تجربه های شخصی. هرکدام از آنها برای موضع های متفاوتی طرز کار هستند؛ ولی همگی به کار می سیلان تا مخاطب را به مقبول ایده ی شما وادارند.

با این حال، همگی ی شواهد پشتیبان به شکل برابر ساخته نشده اند. برای نمونه، شواهد علمی قطعا بخاطر موضع هایی مثل آزمون ضروری هسند؛ توسل به احساساتِ استاد، احتمالا نتیجه ای مثبت به همراه نخواهد داشت؛ در این موقعیت، اعتراف و انتزاع واقعیت های سفت مفید است. از شواهد علمی برای از کار افتادن مجموعه ای از حقایق یا شرایطی که در جهان وجود دارد، کاربرد می شود.

در استاندارد های دیگر، شواهد تجربی تر به شما کمک می کنند تا در سطحی شخصی مرطوب با مخاطب ارتباط برقرار کنید. تجربه های انحصاری و حکایت ها بخاطر برقراری ارتباط احساسی با مخاطب عالی هستند. اینکه از رویت احساسی بتوانید تماس معتمد کنید، دستیار می یواش تا مقداری از بی حوصلگی مخاطب بکاهید و این حکم اغلب با ارجاعاتی به واقعیت امکان پذیر است.

با این حال، نصیب گیری از شواهد غیرعلمی با خطراتی همراه است. اطلاعات غیرعلمی اغلب قابل عمومیت نیستند. چون یک داستان (یا مجموعه ای از شعر ها) به این معنا نیست که لزوما نمایانگر حقیقتی گسترده خیس است. به همین دلیل، برخی از مخاطبان نسبت بوسیله مطالب پشتیبانِ غیرعملی مشکوک هستند. برای نمونه، طرحِ حکایتی از غرق شدنِ یک قایق، احتمالا اکثر مخاطبان را متقاعد نمی کند که همه ی قایق ها غرق می شوند. سعی برای به کارگیری این رویه شواهد ممکن است با کاهش اعتبارِ مفروض شما به عنوان منبع، میزان قبول ادعای شما را تضعیف کند. بهره گیری مؤثر از مطالب پشتیبان

مطالب پشتیبان فقط در صورتی مؤثر هستند که به متقاعد کردن مخاطب کمک کنند.

مطالب پشتیبان نفاق میان یک دیدگاه و یک بحث متقاعدکننده را نشان می دهند. مطالب پشتیبان تنها چنانچه به متقاعدکردنِ مخاطب کمک کنند، مؤثر تلقی می شوند. نوع مطالب پشتیبانی که باید بوسیله فقره روند، به موارد عرشه بستگی دارد: مطالب پشتیبانِ موجود: همه ی انواع مطالب پشتیبان برای طولانی بحث ها تو دسترس نیستند. چنانچه هیچ شواهدی موجود نباشد، پدیدار است که نمی توان از آنها بهره گرفت. ایده ای که از آن پشتیبانی می شود: اگر شما در تلاشید تا توضیح دهید که بستنی مورد علاقه تان شکلاتی است، آنگاه شواهد علمی درباره ی اختلاط مولکولی بستنی شکلاتی به اندازه ی بحث های انحصاری مؤثر ازاله. سنخ مباحثه: مناظره های احساسی و منطقی به وسیله ی انواع گوناگونی از مطالب، پشتیبانی می شوند. همه جنس مطالبِ پشتیبانی می تواند بخاطر بحث احساسی به امر روند؛ اما ارائه ی مطالب برای برقراری ربط با مخاطب شاید بوسیله اندازه ی حکایات مؤثر نباشد. بخاطر بحث های حساب دان نیز همگی نوع مطلبی زیبنده استفاده است؛ با این حال، مؤثرترین مدل، شواهد علمی است؛ چون تجربی و واقعی است. مخاطب: مخاطبان انواع به شکل های متفاوتی بوسیله گوناگون گوناگونِ شواهد پشتیبان واکنش علامت می دهند. این رسالت سخنران است که تعیین کند کدام مطالب پشتیبان حس پذیرترین و مؤثرترین هستند.

صرف نظر از نوع مطالب پشتیبان، آنها تنها تو صورتی سودمند هستند که از کار افتادن سخنران را به همراه داشته باشند. چنانچه ارائه ی مطالب پشتیبان به گونه ای نباشد که هدف را تقویت کند، این مطالب راندمان مؤثری نخواهند داشت.

برای نمونه، اگر شما در مقابل جمعیت بزرگی سخنرانی می کنید و از نموداری بهره می گیرید که روی یک ورق کاغذ چاپ شده است، مهم نیست که محسوس چه می گوید؛ چنانچه مخاطب نتواند نمودار را ببیند، پس پیدا درک نمی شود و مؤثر نیست. همین موضوع برای انواع دیگر مطالب پشتیبان همچنین صادق است؛ آنها فقط در صورتی مؤثرند که مخاطب را وظیفه خور کنند.

مجموعه آموزش سخنرانی و فن پیش روی مهارت خطبه و فن بیان را بیاموزید و مخاطبان را مات و مبهوت خود کنید.

24،000 تومان20،000 تومان مشاهده محصول