تصاویر محل اختفاء و مرگ ابوبکر البغدادی

این مکان تو سال ۲۰۱۸ بنا شد و در جایی بود که القاعده و داعش دو دشمن هر دو پیشگاه داشتند.