پروازهای خطوط هوایی ایرانی بوسیله نجف و بغداد وزن شدند

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از خبرگزاری مهر هوی اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی از از کاهش اکید پروازهای نجف بعضی از ایرلاین ها و قطع شدن پروازهای نجف و بغداد تعدادی دیگر از انبازی های هواپیمایی ایرانی خبر عدل.

سامانی گفت: «تو حال فراهم بسیاری از پروازها بوسیله عتبات عالیات پیمانه شده است. برخی شرکت ها هم که در حال ارتکاب پروازها هستند، صرفا بخاطر پس دادن مسافرانی که تو فرودگاه نجف منتظر هواپیماهای ایرانی است، بوسیله عراقپرواز می کنند.»

ادیب انجمن صنفی همکاری های هواپیمایی با بیان اینکه تو حال فراهم تقاضای سفرهای هوایی به سمت عراق وجود ندارد، افزود: : «علت آن ترویج اطلاعیه وزارت امور خارجه است که از مردم درخواست کرد تا شناسایی ثانوی از سفر به شهرهای زیارتی عراق بپرهیزند.» وزارت امور خارجه از هموطنان صدای زیر مردانه سیر تکاملی به عراق را به تعویق بیندازند

به گفته سامانی، نرخ بلیت های عتبات همچنین کاهش یافته و مشارکت های هواپیمایی متضرر می شوند. به همین برهان با توجه به اطلاعیه وزارت امور خارجه، برخی همکاری های هواپیمایی از روز گذشته پروازهای خود به عراق را کاهش داده یا پیمانه کرده اند.

سامانی درباره زمان بازگشت پروازهای عتبات به پروگرام پروازی شرکت های هواپیمایی گفت: «ازسرگیری پروازهای نجف و بغداد به شرایط داخلی عراق وفاق دارد؛ تو حال حاضر تو بغداد و فداکار دیگر از شهرهای جنوبی عراق تظاهرات وجود دارد.» تظاهرکنندگان خیابان های بغداد را بستند | امانت شدن متد ها و پل ها با شروع نافرمانی مدنی عکس روز: نشستن در خیابان